Lodam

  Agenda-05-case-lodam-700x300

  Lodam udvikler robuste sensorer med HACT-tests

  Udstyr, der anvendes i maritime miljøer, skal være hårdført. HACT-tests giver Lodam et hurtigt svar på, om temperatursensorerne til deres styringer er funktionsdygtige over tid.

  Af Nanna Bastved

  For mange mennesker er det indbegrebet af frihed at stå på et skibsdæk og betragte skumtoppene forme sig på havet, alt i mens solen stråler fra en blå himmel, og vinden blæser i håret. Men for skibets udstyr og materialer kan det være en hård omgang at blive udsat for disse parametre over længere tid, og det stiller store krav til robustheden.

  Netop robusthed er et nøgleord for Lodams produktudviklingsafdeling, der udvikler styringer til bl.a. kølecontainere, hvor temperatursensorer indgår. For at sikre at teamet udvikler bedre og mere robuste styringer anvender Lodam den accelererede korrosionstest, HACT (Highly Accellerated Corrosion Testing).

  ”HACT er den bedste test, vi kender til at accelerere virkningerne af et maritimt miljø med store temperaturudsving,” fortæller Søren Fisker, Senior Hardware Engineer i udviklingsafdelingen hos Lodam electronics. Han har mange års erfaring med udvikling af styringer til maritimt brug.

  Afdækker svagheder i produktet

  Formålet med HACT-testen er at fremprovokere svagheder i produktet, så man derved kan afgøre om det er robust nok til at blive anvendt i udsatte miljøer, hvor vind og vejr tærer på materialerne. HACT-testen er specielt anvendelig for produkter og udstyr, der benyttes i udsatte miljøer, fx skibe, vindmøller eller køretøjer.

  Under HACT-testen bliver testemnerne udsat for fugt, varme, og vand – selvfølgelig også saltvand.

  ”HACT er den første fugt- og vandrelaterede accelererede levetidstest, vi har fundet, som kan teste vores sensore,r indtil de fejler. Tidligere gennemførte tests med demineraliseret vand har ikke fremprovokeret fejl – selv ikke efter betydeligt længere testtid. HACT fremprovokerer fejl mage til dem, vi i nogle tilfælde oplever i marken efter en årrække i drift,” fortæller Søren Fisker, som har oplevet, at HACT afdækker ting, som var umulige at forudse i produktudviklingen: ”HACT har vist os nogle fejlmekanismer, vi ikke var opmærksomme på tidligere. Det betyder, at vi kan skille de mindre lovende sensorer fra, så vi ender med de bedste sensorer.”

  Hurtige svar på blot 1 uge

  Fordelen med HACT er, at testen i løbet af godt og vel 1 uge er i stand til at udvikle korrosion svarende til 10 års brug i normalt udendørsmiljø – og 5 års brug i maritimt miljø. Til sammenligning tager traditionelle korrosionstests 4 uger. En HACT-test kan derfor give udviklingsteamet hurtige svar og derved spare virksomheden vigtig tid i produktudviklingsforløbet.

  ”Det centrale for os er, at vi på kort tid kan teste, indtil sensorerne fejler. Testen viser os, om et design er bedre eller dårligere end andre designløsninger,” siger Søren Fisker, der ofte arbejder med flere løsningsdesign ad gangen og har brug for at udskille designløsninger, der ikke fungerer godt i saltholdige miljøer.

  Lodam anvender HACT-test i flere faser af produktudviklingen:

  Vi bruger HACT både til at teste design og materialevalg i produktudviklingen og som en del af vores endelige produktgodkendelse,” fortæller Søren Fisker.

  Der falder guldkorn af

  DELTA har udviklet HACT-testen og er i dag eksperter på området for korrosionstest af elektronik. Lodam har fået gennemført HACT-tests hos DELTA gennem en årrække.

  ”DELTA er meget kompetente både til at gennemføre testene og til at dokumentere og afrapportere resultaterne,” udtaler Søren Fisker, der ofte selv deltager under HACT-testforløbet.

  Selvom mange virksomheder måske vurderer, at det er nemmere og hurtigere blot at sende deres testemner til DELTA, som så gennemfører HACT-testen, ser Søren Fisker en fordel i selv at være til stede under testforløbet:

  ”Hvis vi er til stede hos DELTA i forbindelse med, at HACT-testen bliver gennemført, får vi altid ekstra erfaring og nogle ekstra guldkorn med hjem.”

  Kontakt

  For mere information om den accelererede korrosionstest, HACT, kontakt Kim A. Schmidt, Reliability Specialist, DELTA, tlf. +45 72 19 42 71, kas@delta.dk.


  ENGLISH VERSION


  Agenda-05-case-lodam-700x300

  Lodam develops robust sensors with HACT tests

  Equipment that is used in maritime environments must be robust. HACT tests give Lodam quick answers regarding whether the temperature sensors for their controls are functional over time.

  By Nanna Bastved

  For many people, standing on the deck of a ship, watching the crests of foam arise on the sea while the sun shines from a blue sky and the wind blows through their hair is the essence of freedom. But it can be hard on the ship’s equipment and materials to be exposed to these parameters for a long time and this makes big demands on robustness.

  Robustness is a key word for Lodam’s product development department, which develops controls e.g. for refrigerated containers, which have temperature sensors. In order to ensure that the team develops better and more robust controls, Lodam uses Highly Accelerated Corrosion Testing (HACT).

  ‘HACT is the best test we know of for accelerating the effects of a maritime environment with large variations of temperature,’ explains Søren Fisker, Senior Hardware Engineer in the development department at Lodam Electronics. He has many years of experience with developing controls for maritime use.

  Identifies weaknesses in the product

  The purpose of the HACT test is to provoke weaknesses in the product so that it is possible to determine whether it is robust enough to be used in corrosive environments where wind and weather wear on the materials. The HACT test is especially useful for products and equipment that is used in corrosive environments, such as ships, wind turbines, or motor vehicles.

  During the HACT test, the tested items are exposed to humidity, heat, and water – including saltwater, of course.

  ‘The HACT test is the first humidity and water-related accelerated lifetime test we have found that can test our sensors until they fail. Previous completed tests with demineralised water had not provoked failures – not even after significantly longer testing periods. HACT provokes failures similar to those we sometimes experience in the field after years of operation,’ says Søren Fisker, who has experienced that HACT identifies things that were impossible to predict during product development: ‘HACT has shown us some failure mechanisms we had not been aware of previously.  This means that we can eliminate the less promising sensors so we end up with the best sensors.’

  Quick response in just one week

  The advantage of HACT is that in the course of just one week the test was able to develop corrosion corresponding to up to 10 years of use in a normal outdoor environment – and five years in a maritime environment. By comparison, traditional corrosion tests take four weeks. Therefore, a HACT test can give the development team fast answers and thus save the company valuable time during the course of product development.

  ‘For us, the main advantage is that we can spend a short time on testing until the sensors fail. The test shows us whether a design is better or worse than other design solutions,’ says Søren Fisker, who often works on a number of design solutions at a time and needs to eliminate design solutions that do not function well in salty environments.

  Lodam uses HACT during a number of product development phases:

  We use HACT for testing designs and choices of materials during product development and as part of our final product approval,’ says Søren Fisker.

  A source of wisdom

  DELTA, who developed the HACT-test, has expertise in the area of corrosion testing of electronics. Lodam has had HACT tests completed at DELTA for a number of years.

  ‘DELTA is very competent at completing the tests, making the documentation and reporting the results,’ says Søren Fisker, who often participates in HACT tests.

  Although many companies might decide that it is easier and faster to simply send their items for testing to DELTA, which then carries out the HACT test, Søren Fisker believes it is an advantage to be there personally during the course of the test:

  ‘If we are on location at DELTA when the HACT test is carried out, we always gain extra experience and some extra pearls of wisdom to take home with us.’

  Contact

  For more information about the accelerated corrosion test, HACT, contact Kim A. Schmidt, Reliability Specialist, DELTA, tel. +45 72 19 42 71, kas@delta.dk.

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!